Fagansattguide

Publisert 29. juni 2016, oppdatert 2. januar 2017

Her finner du som fagansatt i høyere utdanning informasjon om opphavsrett. Du vil lære hvordan du kan unngå å bryte opphavsretten når du bruker andres verk i din undervisning, og hvordan du kan beskytte og dele egne verk. 

Opphavsrett beskytter forfattere, filmskapere, fotografer og andre skapere fra å få sitt arbeid brukt uten tillatelse. Det er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk, og den reguleres først og fremst av åndsverksloven. Med økt bruk av digital teknologi i høyere utdanning oppstår problemstillinger knyttet til opphavsrett som det er viktig å være oppmerksom på. 

Bruke andres materiale

Som underviser vil du mest sannsynlig bruke bøker, musikk, filmer og andre verk som er skapt av andre. Disse kan være ressurser institusjonen har kjøpt inn, du har lånt fra biblioteket, eller har funnet på nettet.

Når du skal kopiere, endre, framføre hele eller deler av verk som er skapt av andre vil du enten trenge tillatelse fra opphavspersonen eller den som forvalter denne retten på vegne av opphavspersonen (for eksempel Kopinor).  Å bruke en illustrasjon fra en lærebok eller internett i en forelesning som publiseres på internett kan være eksempler på gjenbruk som å klareres.

Du kan likevel kopiere og gjenbruke fritt når

  • Det er gitt unntak i loven, for eksempel kopiere fritt fra lovsamlinger og offentlige utredninger (du må likevel alltid oppgi kilde)
  • Opphavspersonen har gitt tillatelse til gjenbruk med Creative Commons - lisens eller på annen måte. 

Kopiering 

Høgskoler og universiteter har avtale med Kopinor og har på den måten innhentet tillatelse til å kopiere utgitt materiale som tekst og bilder.

Så mye kan du kopiere:

Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester, men likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.

Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer): Inntil én artikkel per emne per semester.

Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider og for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, men lisensvilkår på nettsider kan sette begrensninger.

Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Les mer om bruk av tekst  

Les mer om bruk av bilder

Bolk

Gjennom tjenesten Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold. 

Kompendier med minst to bokutdrag skal registreres for klarering i Bolk, mens institusjonen selv velger om løsningen også skal tas i bruk for levering av innhold og ferdige kompendier. Institusjoner som klarerer kompendier gjennom Bolk, men ikke ønsker å bestille fil må selv merke utdragene slik presisert i avtalen mellom Kopinor og UHR. 

Man kan velge at bare deler av institusjonen skal bruke Bolk for levering av innhold og ferdige kompendier. De øvrige delene vil da bare bruke Bolk til klarering. Kompendiene skal bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for og digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet.

Bruk av læringsressurser utenfor institusjonen

Læringsressurser som brukes i LMS eller bibliotek på høyskoler og universitet er som regel lisensiert for bruk av studenter og ansatte til pedagogiske formål. Dette betyr at du ikke kan bruke høgskolen eller universitetet sine læringsressurser til kommersielle formål som deltidsarbeid utenfor institusjonen.

Bruk av kilder

Når du i undervisning bruker materiale fra internett, for eksempel YouTube eller fildelingsnettsteder, har du et ansvar for ikke å bruke materiale som krenker opphavsrett, for eksempel YouTube-videoer som bruker andres musikk uten tillatelse. Det kan være vanskelig å vite om de som har lagt ut ressursen du ønsker å bruke, har opphavsrett til hele innholdet. Det er større sannsynlighet for at filmklipp fra fildelingsnettsteder krenker opphavsretten enn offisielle trailere som er lagt ut på YouTube av filmprodusentene.

Ressurser med Creative Commons-lisens

Lisenser som gir tillatelse til gjenbruk, for eksempel Creative Commons (CC), gjør det mulig å bruke ressurser uten å spørre om tillatelse eller ha en lisens. Creative Commons er en internasjonal organisasjon med et mål om å fremme delingskultur. Creative Commons har definert noen lisenser som regulerer tilgjengeliggjøring, fremføringer og bearbeidelser av åndsverk . Disse lisensene gjør det mulig for opphavspersonen å gi brukere rettigheter til å benytte et vernet verk uten at det må inngås individuelle avtaler med opphavspersonen.

I søkebaser som YouTube, Flickr og Google kan du finne filmer, bilder og tekster med slike fribrukslisenser. I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og hake av for ressurser som er merket for gjenbruk, og på den måten opphavsrettlig klarert. Når du skal bruke bildet må du oppgi hvem som har tatt bildet (navngivelse) og hvilken CC-lisens bildet har. 

Skjermbilde fra Googles bildesøk med ressuser merket for gjenbruk

Skjermbilde fra Googles bildesøk med bilder merket for gjenbruk. 

På Creative Commons (CC) sin nettside kan man også finne CC-lisensierte verk.

Søk i Creative Commons database med ressurser

Egne verk

Som fagansatt produserer du sannsynligvis dine egne originale verk. I utgangspunktet har den som har laget materialet opphavsretten til det. Dersom arbeidsgiver ønsker å overta opphavsretten til materiale som undervisere har laget, må dette i utgangspunktet reguleres i en avtale. Dette gjelder for ansatte både i høyere utdanning og i grunnopplæringen. En slik avtale vil ikke innebære at arbeidsgiver overtar de ideelle rettighetene som opphavsmannen har, siden disse er personlige. Hvis du har samtykket i å overføre bruksretten til et verk til høgskolen eller universitetet, så vil de kunne bruke arbeidet i følge avtalen dere har inngått. 

Selv om utgangspunktet er at den som har laget materialet har opphavsretten til det, skal imidlertid arbeidsavtalen noen ganger tolkes slik at arbeidsgiver skal få en bruksrett til materialet eller få overta opphavsretten. Dersom det f.eks. er en del av den ansattes oppgave å utvikle nytt undervisningsmateriale for arbeidsgiver, og dersom arbeidsgiver må ha rettighetene til materialet for å kunne utnytte det i sin normale virksomhet, er det grunnlag for å tolke dette som en overføring av rettighetene til arbeidsgiver.Undersøk hva som gjelder på din arbeidsplass og i din arbeidsavtale. 

Ved utvikling av ressurskrevende læringsressurser er det viktig å avklare opphavsrettslige spørsmål på forhånd. 

Les mer om opphavsrett til materiale undervisere produserer

Gi bruksrett

Arbeidsgiver kan be undervisningspersonalet om å dele ressurser de har rettighetene til, for eksempel ved å merke dem med Creative Commons-lisens. Arbeidsgiver kan ikke gi materialet til andre eller publisere det uten at det er avtalt med den ansatte. Opphavsretten oppstår hos den som har laget materialet og utgangspunktet er at opphavspersonenmå gi sitt samtykke for at materialet skal kunne publiseres og deles.

Studenter som produsenter

Studenter har selv opphavsrett til det de produserer. De har selv rett til å bestemme om og hvordan det skal publiseres, og det er derfor ikke uproblematisk å pålegge studenter å lage offentlige blogger, videoer og annet materiale. 

Studenter er selv ansvarlige for opphavsrettslige spørsmål knyttet til egne verk. Undervisere og læresteder må derfor sørge for at studenter har tilstrekkelig kunnskap om opphavsrett, slik at studenter ikke bryter opphavsretten, for eksempel ved å bruke opphavsrettsbeskyttet musikk eller bilder i verk de publiserer

Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer et verk på nettet som har ansvaret for at bruken av andres verk er opphavsrettslig klarert. Studenterer altså ansvarlig for at det det han/hun publiserer.

Se Studentguiden for mer informasjon